آیا فناوری دوقلوی دیجیتالی در مخابرات کاربرد دارد؟