آیا فناوری دوقلوی دیجیتالی در مخابرات کاربرد دارد؟

font-family: 'yekan';