‌مهندس صدری خبر داد: جبران خسارت مشتریان شبکه دیتای مخابرات منطقه تهران