حضور مخابرات منطقه فارس در نمایشگاه “فارس بر قله افتخار”