مهندس صدری خبر داد: بهبود مستمر و پایدار شاخص های کیفی شبکه شرکت مخابرات ایران