مهندس صدری: ۵۵ درصد سهم بازار اینترنت ثابت متعلق به شرکت مخابرات ایران است

font-family: 'yekan';