مهندس صدری: ۵۵ درصد سهم بازار اینترنت ثابت متعلق به شرکت مخابرات ایران است