بنا بر اعلام کارشناسان در سال ۲۰۲۰ رد پای دیجیتالی کاربران از نفت ارزشمندتر است