در گزارش کمپانی TOP۱۰VPNدر سال ۲۰۱۹ مطرح شد خسارت ۸ میلیاردی اقتصاد جهان از نبود اینترنت

font-family: 'yekan';