حضور پر شور پرسنل مخابرات منطقه فارس در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ماه