وزیر ارتباطات: بسته رایگان اینترنت برای معلمان فعال می‌شود

font-family: 'yekan';