تبریک تلفنی جایگزین دیدارهای نوروزی مدیر مخابرات منطقه فارس شد