تمدید زمان دورکاری به صورت حضور دو سومی کارکنان و تغییر ساعت کاری