پنجمین برنامه زنده اینستاگرامی مهندس صدری با هدف بررسی مباحث مربوط به مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد