انجام تست رایگان بیماری کرونا جهت پرسنل در مخابرات منطقه فارس