تغییر ساعت کاری از ۱۰ خرداد و حضور همه همکاران در محل کار