بازدید مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از بخش های مختلف خبرگزاری فارس