هفتمین برنامه زنده اینستاگرامی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران