دکتر صفری: تصویب و اجراء رفاهیات کارکنان و بازنشستگان مشمول در سال ۹۹