ادامه طرح دورکاری در شرکت مخابرات ایران تا پایان شهریور ماه برای گروه های خاص