دیدار مدیر مخابرات منطقه فارس با نمایندگان شهرستان های فسا و اقلید