مخابرات منطقه فارس فراهم کننده بسترافتتاحات ویدئو کنفرانسی رییس جمهوری در شهرستان فیروز آباد