دیدار مدیر مخابرات منطقه فارس با نمایندگان شهرستانهای جهرم و استهبان، نیریز