مهندس سید مجید صدری اعلام کرد : طرح طبقه بندی مشاغل کارگزاران روستایی در ۴ گروه انجام می شود