جلسه بررسی مشکلات ارتباطی شهرستان های خنج و اوز با حضور مهندس ایزدی مدیر منطقه فارس، برگزار گردید.