تمدید دورکاری دو هفته ای مجموعه شرکت مخابرات ایران به شرط حضور حداکثر یک سوم کارکنان