Archive: شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۵

۵

۲۲

آبان۱۳۹۵
کوه پیمایی بزرگ خانوادگی مخابرات منطقه فارس  به همت  مجتمع فرهنگی ورزشی  مخابرات در روز جمعه  مورخ  21/08/95 در سالروز خصوص سازی شرکت مخابرات ایران و با  حضور مهندس روزگار، مدیر مخابرات منطقه فارس،  مهندس تاکی، مدیر دفترمدیر منطقه، غلامدوست ، معاون مالی و پشتیبانی، آگنجی ، مدیر اداری و ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';