Archive: یکشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

photo_%d9%a2%d9%a0%d9%a1%d9%a7-%d9%a0%d9%a8-%d9%a1%d9%a3_%d9%a0%d9%a8-%d9%a1%d9%a1-%d9%a1%d9%a5

۲۲

مرداد۱۳۹۶
همایش منطقه ای روسای بازرسی "گروه یک" با حضور مهندس روزگار، مدیر مخابرات منطقه فارس؛ مهندس صابری وند مدیر کل نظارت و بازرسی شرکت مخابرات ایران؛ مدیران ارشد مخابرات منطقه فار س و روسای بازرسی مخابرات مناطق تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، هرمزگان، زنجان، قزوین، سمنان، کردستان و فارس در روز ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';