Archive: دوشنبه، ۸ آبان ۱۳۹۶

۰۸

آبان۱۳۹۶

آگهی مزایده ۹۶/۸

0  
شركت مخابرات ایران –  منطقه فارس در نظر دارد نسبت به فروش تعداد دو دستگاه خودرو از طریق مزایده / حراج بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط ؛ دعوت بعمل مي آيد پس از نشر آگهی در ساعات ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';