Archive: شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۶

۲۵

آذر۱۳۹۶

آگهی مزایده ۹۶/۱۰

0  
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد شماره های رند تلفن ثابت خود در سطح استان را از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد واگذار نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی ؛ دعوت بعمل مي آيد پس از نشر آگهی در ساعات ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';