Archive: سه شنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۷

۲۰

آذر۱۳۹۷

آگهی تجدید مناقصه شماره ۹۷/۲۱

0  
آگهي تجدید  مناقصه شماره 97/21 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد اجرای دائری و کابلکشی فیبر نوری داخلی مشترکین  FTTH در مراکز حضرتی ،مدرس ،فیاض بخش ،وصال و سعدیه واقع در شهرستان شیراز را براساس مشخصات فنی موجود در اسناد و دستورالعملهای اجرایی از طریق ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';