برچسب : .ب سایت جدید

my-web

۰۴

آذر۱۳۹۴
رئیس اداره روابط عمومی شرکت مخابرات استان فارس، از رونمایی وب سایت جدید شرکت مخابرات استان فارس به آدرس WWW.TCF.IR و WWW.SHIRAZTEL.CO.IR خبر داد.