برچسب : قدردانی از عضو هیات مدیره مخابرات فارس

bigdeli

۲۳

آذر۱۳۹۴
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان فارس، در ابتدای سال جاری با دستور مهندس روزگار مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس،
font-family: 'yekan';