برچسب : مخابرات شیراز

۲۳

شهریور۱۳۹۴
تغییر شماره سامانه رفع خرابی تلفن ثابت استان فارس از 117 به 20117