برچسب : مناقصه 50-94 مخابرات فارس

۲۵

آذر۱۳۹۴

مناقصه ۵۰-۹۴

0  
آگهي مناقصه شماره 50/94 شركت مخابرات استان فارس در نظر دارد انجام امور نگهداری مراکز مخابراتی سطح استان در22 محور را بشرح ذیل بر اساس مشخصات فنی موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.
font-family: 'yekan';