برچسب : مناقصه

۲۵

آذر۱۳۹۴

مناقصه ۵۰-۹۴

0  
آگهي مناقصه شماره 50/94 شركت مخابرات استان فارس در نظر دارد انجام امور نگهداری مراکز مخابراتی سطح استان در22 محور را بشرح ذیل بر اساس مشخصات فنی موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.

۰۸

آذر۱۳۹۴

مناقصه ۴۹-۹۴

0  
آگهي مناقصه شماره 49/94 شركت مخابرات استان فارس در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات کابلکشی کانالی در سطح مراکز نواحی یک و دو شیراز بر اساس مشخصات فنی موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید، ، لذا از كليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';